ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
19.12.2018р. № 1419

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень (назва рівня вищої освіти)
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр (назва ступеня вищої освіти)
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я (шифр та назва галузі знань)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 Фізична терапія, ерготерапія (код та найменування спеціальності)

 

43-73 Наказ Міністерства освіти, науки України від 19.12.2018 р. №1419_2