statut000001

 

Зарестровано Міністерством юстиції України

20 серпня 2004 року

Свідоцтво № 2139

Заступник Міністра М.М. Щупеня

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчою конференцією

Всеукраїнської громадської організації

“Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної

медицини України”

 

23 березня 2004 року.

  

СТАТУТ

 

Всеукраїнської громадської організації

 

“АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ ТАНЕТРАДИЦІЙНОІ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ”

 

Київ 2004 р.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України” (надалі – Асоціація) – є добровільною Всеукраїнською громадською організацією,яка об’єднує громадян України на засадах спільності інтересів осіб,яких цікавлять проблеми народної і нетрадиційної медицини (далі – НіНМ).

 

1.2. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в установленому порядку,після чого має самостійний баланс,поточні рахунки у банківських установах,печатку та штампи,бланки із своїм найменуванням,символіку,зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.Символіка Асоціації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.3. Асоціація може укладати угоди,набувати майнові та особисті немайнові права,нести обов’язки,бути позивачем та відповідачем у судах та господарських судах.

1.4. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України,Законом України “Про об’єднання громадян”,іншим чинним законодавством та цим Статутом.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

1.6. Місцезнаходження Асоціації: м.Київ,вул.Горлівська,124.

1.7. Асоціація користується повною назвою – Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України” і скороченою назвою – ВГО “Асоціація фахівців з НіНМ України”.

 

2.МЕТА,ЗАВДАННЯ,МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

2.1. Метою Асоціації є задоволення та захист своїх законних соціальних,економічних,творчих та інших спільних інтересів членів Асоціації та сприяння розвитку методів народної і нетрадиційної медицини.

2.2. Асоціація має право виступати учасником цивільно-правових відносин,набувати майнові і немайнові права; представляти і захищати свої законні інтереси у державних та громадських органах; брати участь у політичній діяльності,проводити масові заходи (збори,мітинги,демонстрації тощо); ідейно,організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян,надавати допомогу у їх створенні; створювати установи та організації; одержувати від органів державної влади і управління та’ органів місцевого самоврядування інформацію,необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; вносити пропозиції до органів влади і управління,розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; засновувати засоби масової інформації.Має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей; користується іншими правами,передбаченими законами України.

2.3.-2.4. Завданнями Асоціації є:

 • сприяння досягненню максимальної ефективності використання наукового та творчого потенціалу членів Асоціації;
 • сприяння пропаганді досягнень світової та української НіНМ на Україні;
 • участь у формуванні наукової,технічної та економічної політики в галузі НіНМ;
 • сприяння впровадженню досягнень НіНМ у різні ділянки наукової та лікувальної діяльності.
 • сприяння розвитку матеріально-технічної бази НіНМ – Асоціації;

2.5. Для забезпечення виконання мети та завдань Асоціація в установленому законодавством порядку:

 • створює місцеві осередки в регіонах України;
 • проводить для своїх членів з’їзди,симпозіуми,конференції,семінари,наради тощо;
 • бере участь у розповсюдженні серед членів Асоціації періодичної та неперіодичної продукції (книг,збірників праць,журналів,методичних рекомендації та ін.);
 • сприяє підвищенню кваліфікації спеціалістів з НіНМ членів Асоціації;
 • організовує та проводить олімпіади,конкурси та інші заходи,встановлює стипендії для зацікавлення обдарованої молоді – членів Асоціації,виявлення та підтримки талановитих особистостей;
 • бере участь у формуванні наукової політики та політики охорони здоров’я в галузі НіНМ шляхом подання пропозицій до відповідних органів влади у встановленому законодавством порядку;
 • бере участь у розробці проектів,створює та сприяє діяльності творчих колективів,інших груп,підприємств,організацій та установ,які займаються створенням наукової та технічної бази з НіНМ і її розвитком;
 • проводить презентації,виставки та інші інформаційні заходи з питань статутної діяльності Асоціації;
 • надає матеріальну,у т.ч.фінансову,допомогу своїм членам,здійснює захист їх інтересів;
 • сприяє отриманню та систематизації інформації в галузі НіНМ,можливих напрямків практичного застосування методів НіНМ,кадровому потенціалу та оснащеності обладнанням спеціалістів з НіНМ;
 • співпрацює з громадськими організаціями,науковими товариствами з питань статутної діяльності;
 • сприяє налагодженню безпосередніх контактів між спеціалістами в області НіНМ в Україні та за її межами з метою успішного розвитку досліджень НіНМ і впровадженню їх в практику;
 • з метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи,заснування підприємств в порядку,встановленому законодавством.
 • Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації,утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян,підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки,укладати відповідні угоди,а також брати участь у здійсненні заходів,що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
 • у разі якщо Асоціація виступить засновником,стане членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави,зобов’язана в місячний строк подати необхідні документи для перереєстрації в Міністерство юстиції України як міжнародна,якщо інше не передбачено законами України.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ,ВИБУТТЯ З НЕЇ.

 

3.1.Членами Асоціації можуть бути повнолітні громадяни України та інших держав,які визнають Статут Асоціації і дотримуються його вимог.

3.2.Членство в Асоціації може бути індивідуальним,або колективним.

3.3.Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств,установ та організацій.

3.4.Прийом у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі письмової заяви для індивідуальних членів,або рішення трудового колективу – для колективних членів.

3.5.Вибуття із членів Асоціації настає за власним бажанням або згідно з ухвалою Правління у випадках:

 • несплати членських внесків;
 • діяльності,яка завдала матеріальних або моральних збитків Асоціації;
 • порушення Статуту Асоціації або невиконання постанов її керівних органів.

 

4.ПРАВА І ОБОВ ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 

4.1.Члени Асоціації мають право приймати участь у всіх заходах,що їх проводить Асоціація.

4.2.Члени Асоціації мають право обирати та бути обраними до складу її керівних органів.

4.3.У своїй діяльності члени Асоціації повинні дотримуватись цього Статуту та рішень її керівних органів.

4.4 Обов’язком членів Асоціації є сплата членських внесків.Індивідуальні та колективні’ члени сплачують одноразовий вступний внесок та щорічні внески в розмірі,визначеному Правлінням Асоціації.

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ,МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

 

5.1.Найвищим керівним органом Асоціації є конференція, яка:

 • обирає Президента Асоціації,віце-президента,членів Правління,Голову та членів ревізійної комісії,терміном на п’ять років;
 • заслуховує та затверджує звіти Президента;
 • визначає головні напрямки роботи Асоціації;
 • затверджує Статут Асоціації,зміни до Статуту;
 • приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації;
 • заслуховує і приймає звіти ревізійної комісії;
 • реалізує право власності на майно та кошти Асоціації;

5.2. Чергова конференція Асоціації скликається Правлінням Асоціації один раз на п’ять років.Представництво на конференції Асоціації від місцевих осередків визначається Правлінням Асоціації.Позачергова конференція в разі необхідності скликається Президентом Асоціації.

5.3. Конференція є правомочною у випадку,якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів від місцевих осередків.

5.4. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш,як 2/3 від загального числа обраних делегатів від місцевих осередків.

5.5. Президент Асоціації:

 • репрезентує Асоціацію у стосунках з іншими організаціями та установами;
 • підписує договори,зобов’язання та інші фінансові та офіційні документи Асоціації;
 • відкриває рахунки в установах банків;
 • затверджує загальний кошторис Асоціації;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи штатних працівників;
 • виконує інші обов’язки,пов’язані з керівництвом та поточною діяльністю Асоціації.

5.6.Керівним органом Асоціації в період між Конференціями є Правління,яке очолює Президент.

5.7.Правління виконує наступні функції:

 • поточне адміністративне керівництво роботою Асоціації;
 • прийом у члени Асоціації,та виключення із членів Асоціації,облік членів,контроль за збором членських внесків;
 • приймає звіти ревізійної комісії;
 • облік діяльності місцевих осередків Асоціації; -затвердження Положення про місцеві осередки Асоціації;
 • ведення передбачених законодавством видів обліку та своєчасне подання звітності;
 • розпорядження коштами та майном Асоціації (в межах затверджених кошторисів);
 • скликання чергових конференцій;
 • прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ,організацій,заснування підприємств Асоціації;
 • затвердження внутрішніх нормативних документів Асоціації, установчих документів господарчих організацій та підприємств,створених Асоціацією.

На свої засідання Правління Асоціації збирається не рідше одного разу на З місяці.Правління скликається Президентом і засідання Правління Асоціації є правомочним,якщо у його засіданні беруть участь більше половини членів Правління Асоціації.Рішення на засіданні Правління Асоціації приймаються простою більшістю голосів членів Правління Асоціації.

5.8.Основою Асоціації є місцеві осередки.

5.9.Місцеві осередки створюються на підставі рішення загальних зборів місцевих осередків.Територію діяльності у межах областей України (міст Києва і Севастополя),Автономної республіки Крим самостійно визначає місцевий осередок Асоціації.

5.10.Місцеві осередки Асоціації у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про місцевий осередок Асоціації,яке приймається Загальними Зборами місцевого осередку Асоціації,затверджується Правлінням Асоціації та не повинно суперечити цьому Статуту.

5.11.Для набуття статусу юридичної особи місцеві осередки реєструються в установленому законом порядку.Ті місцеві осередки,які не є юридичною особою,зобов’язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення про заснування в установленому законом порядку.

5.12.Для здійснення фінансового контролю за діяльністю Асоціації Конференцією обирається Ревізійна комісія у кількості 3 осіб.Засідання.Ревізійної комісії правомочне за участі більшості членів Ревізійної комісії.На свої засідання Ревізійна комісія збирається по мірі необхідності.

5.13.До компетенції Ревізійної комісії відноситься:

 • повідомлення про недоліки в роботі виконавчих органів Асоціації на Конференції.
 • проведення ревізії (фінансово-господарської діяльності Асоціації не менш як раз на рік з поданням перевірок на Конференції Асоціації.

5.14.Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління Асоціації.

5.15.Для прийняття рішення Ревізійній комісії достатньо простої більшості голосів присутніх на її засіданнях.

5.16.Асоціація здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи,веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

5.17.Відповідальність за дотримання вимог законодавства несе Президент Асоціації.Відповідальність за своєчасне подання бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера Асоціації.

5.18.На час відсутності Президента Асоціації його заміщає віце-президент.

 

6.КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

 

6.1.У власності Асоціації можуть бути кошти,інше майно,яке необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2.Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно,передане йому засновниками,членами,або державою,набуте від вступних та членських внесків,пожертвувань громадян,підприємств,установ та організацій,а також на майно,придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах,не заборонених законом

6.3.Джерелами формування коштів Асоціації є:

 • внески членів Асоціації;
 • добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб;
 • гранти українських та міжнародних фондів,інших організацій на виконання’ конкретних програм;
 • доходи від діяльності заснованих підприємств,цінних паперів,проценти банку від зберігання коштів на рахунках.

6.4.Асоціація та створені нею організації,установи,підприємства ведуть бухгалтерський облік,подають в установлені терміни бухгалтерську та статистичну звітність,сплачують передбачені для неприбуткових організацій податки і платежі до бюджету та позабюджетних фондів.

6.5.Кошти Асоціації використовуються для виконання її статутних завдань.Для оплати штатних працівників Асоціації кошти можуть використовуватися виключно у межах кошторису,затвердженого Правлінням.

 

7.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

7.1.Внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації затверджуються Конференцією Асоціації.

7.2.Про зміни та доповнення,що сталися в статутних документах Асоціація в 5-денний термін повідомляє в реєструючий орган.

 

8.РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

 

8.1.Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2.Реорганізація Асоціації здійснюється згідно з рішенням Конференції Асоціації; у цьому випадку всі права та обов’язки Асоціації переходять до її правонаступників.

8.3.Ліквідація Асоціації здійснюється згідно з рішенням Конференції Асоціації,або на підставі рішення суду.

8.4.Для практичного здійснення ліквідації органом,на підставі рішення якого проводиться ліквідація Асоціації,створюється ліквідаційна комісія.

8.5.Кошти та майно Асоціації в разі її ліквідації можуть бути використані для виконання її статутних завдань,передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду,а у випадках,прямо передбачених законодавством,за рішенням суду спрямовуються в доход держави.