ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!

Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти з формування практичних навичок і компетенцій лікаря загальної практики – сімейного лікаря» та Асоціація сімейної медицини Тернопільщини  мають честь запросити Вас взяти участь у її роботі в онлайн-режимі.

25 -26 лютого 2021 р.

м. Тернопіль

Конференцію включено до Реєстру заходів МОН України. У рамках заходу буде проведено традиційну науково-практичну конференцію «Наукові інновації – у практику сімейної медицини». Очікується 400 учасників (лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів-педіатрів і терапевтів, спеціалістів вузьких спеціальностей, а також викладачів закладів медичної освіти і науковців).

Дякуємо Вам за постійну співпрацю і підтримку наших проектів у минулому і запрошуємо взяти участь у даному заході у любій прийнятній для Вас формі (підтримка доповідачів із актуальною для лікарів і науковців інформацією, проведенні майстер-класів, допомога у технічному проведенні заходу, друці навчально-наукового посібника для лікарів і студентів за фахом «загальна практика-сімейна медицина» із подачею актуальних для Вас матеріалів, підтримка молодих вчених за фахом та ін.).

За додатковою інформацією просимо звертатися до організаторів конференції:

В.о. голови ГО «Асоціація сімейної медицини Тернопільщини» проф. Бабінець Лілії Степанівни (тел. 0673520743)

Секретаря ГО «Асоціація сімейної медицини Тернопільщини» доц.. Боровик Ірини Олегівни (тел. 0965432200)

Або листом на pmsdter@ukr.net

Будемо раді нашій плідній та ефективній співпраці!

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти з формування практичних навичок і компетенцій лікаря загальної практики – сімейного лікаря», яку включено до реєстру заходів МОН України, має честь запросити Вас взяти участь у її роботі з доповіддю  педагогічного і/або клінічного характеру (стенду – для молодих вчених і наукових керівників науково-дослідних робіт), а також у створенні навчально-наукового посібника «Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»».

Просимо надсилати матеріали (тези доповідей, статті, методичні рекомендації, лекції та інші навчально-наукові матеріали, що є актуальними при викладанні дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина» на до- і післядипломному рівнях вищої медичної освіти України).

Актуальні питання матеріалів для публікації:

  1. Оптимізація медичної освіти в умовах дистанційного навчання
  2. Актуальні питання та стратегії ведення навчання онлайн
  3. Зручні та ефективні формати безперервного професійного розвитку  лікарю-практику
  4. Актуальні питання роботи сімейного лікаря у кризових ситуаціях (зокрема, в умовах пандемії COVID-19).
  5. Сучасні підходи до діагностики та лікування найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх органів в практиці сімейного лікаря у викладацький практиці
  6. Формування вітчизняних та імплементація міжнародних протоколів на засадах доказовості у первинній медичній допомозі і викладацькій практиці
  7. Протокольні стандарти та ад’ювантні можливості у персоніфікованому веденні пацієнтів у первинній медичній практиці та їх  висвітлення у викладацькій практиці.
  8. Інновації науки – у викладання і практику первинної медичної допомоги (сімейної медицини).

Порядок оформлення і прийому матеріалів до публікації:

Обсяг тез – 1-2 стор., статей, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, повинен бути не менше – 5 с., обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції та інших навчально-наукових і методичних матеріалів – до 15 с.

Матеріали будуть друкуватися українською мовою на одному боці аркуша формату А4 із розміщенням 1800-2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервали).

Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у Місгоsoft ЕхсеІ. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті.

Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

Матеріали мають бути написані з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:

з абзацу НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)     ініціали і прізвища авторів, повна назва установи.

Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).

Мета дослідження.

Матеріал і методи дослідження. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок).

Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами).

Висновки.

Список використаної літератури (окрім тез) (друкується в алфавітному порядку або порядку згадування джерел)

Матеріали до друку приймаються до 10 лютого 2021 року на ел. пошту  pmsdter@ukr.net

Вартiсть публікації матеріалів – 100 грн – за першу сторінку і 20 грн – за кожну наступну сторінку.

Авторська довідка: під текстом статті має бути інформація про авторів (місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням адреси, телефону,  електронної адреси кожного автора).

ЗАПРОШЕННЯ 25-26 лютого 2021 МОН-ост