Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 1
Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 2

ЗМІСТ

Медицина.  M e d i c i n e

Волошин О.І., Волошина Л.О., Васюк В.Л., Бачук-Понич Н.В. L-карнітин в медичній практиці: нові погляди на використання в нинішніх реаліях та на перспективу (огляд літератури та власні дані). Voloshуn A.I., Voloshуnа L.A., Vasyuk V.L., Bachuk-Ponуch N.V. L-carnitine in medical practice: new views on the use in the current reality and for the future (literature review and own data) . . . . . . . . . . . . . . .5

Андріюк Л.В., Єрмолаєва А.В. Клініко-неврологічні характерристики хворих з початковими проявами хронічної церебро-васкулярної недостатності різної етіології. Andriiuk L.V., Yermolayeva А.V. Сlinical and neurological characteristics of patients with initial manifestations of chronic cerebro-vascular insufficiency of different . . . . . . . . . . . . . .12

Байбаков В.М., Григоренко Л.В. Сучасний стан здоров’я дитячого населення Дніпропетровської області. Baibakov V.M., Hryhorenko L.V. Modern state of health in the children population of Dnipropetrovsk region . . . . .17

Кучмістова О.Ф., Шматенко О.П., Руденко В.В., Сирота П.С., Приходько Т.В., Тарасенко В.О., Кучмістов В.О. Дослідження можливості підвищення раціональності планових заготівель лікарської рослинної сировини для забезпечення якості фітореабілітації військово-службовців.  Кuchmistova О.F., Shmatenko O.P., Rudenkо V.V., Sirota P.S., Prykhodko T.V., Tarasenko V.A, Кuchmistov V.О Research of the possibility of increasing the rationality of planned preparations of medicinal vegetable raw materials for providing qualitative phytorehabilitation of the military. . . . . . . .23

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ
BIOLOGICAL.PHARMACEUTICAL

Керімова Г.Ф., Рибак В.А. Експериментальне визначення ефективної дози (ед50) сухих екстрактів листя та кореневищ IRIS HUNGARICA з потенційними анаболічними властивостями. Kerimova G.F., Rybak V.A. Experimental determination of the efective dose (ed50) values of IRIS HUNGARICA leaf and rhizome dry extracts with potential anabolic properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Базовлук Є.В., Ванько Р.С., Конечний Ю.Т., Шикула Р.Г., Конечна Р.Т. Розробка антибактеріального спрею на основі екстракту PHLOMIS PUNGENS WILLD та наночастинок срібла. Bazavluk Ye., Vanko R., Konechnyi Yu., Shykula R., Konechna R. Development of on antibacterial spray basedon PHLOIS PUNGENS WILLD extract and silver nanoparticles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Марчишин С.М., Слободянюк Л.В., Басараба Р.Ю., Гудзь Н.А., Костишин Л.В. Вміст амінокислот у сировині деяких видів родини ASTERACEAE.  Marchyshyn S.M., Slobodianiuk L.V., Basaraba R.Yu., Hudz N.А., Kostyshyn L.V. Content of amino acids in raw materials of somespecies of ASTERACEAE family. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ: ГІПОТЕЗИ, ПРОБЛЕМИ, ВИНАХОДИ, ДИСКУСІЇ
PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY: HYPOTHESIS. PROBLEMS. TO INVENT. DISCUSSION

Федорич О.В., Добровольська Н.А., Тимченко А.С., Шусть В.В., Зеленюк О.В., Сулейманова Е.У. Відновлення фізіологічного і психо-інформаційного балансу школяра: лікування і профілактика сколіозу. Fedorich A.V., Dobrovolskaya O.N., Timchenko A.S., Shust V.V., Zelenyuk O.V., Suleimanova E.W. Restoring the physiological and psychoinformation balance of a schoolboy: treatment and prevention of scoliosis. . . . . . . . . . .51

КОНФЕРЕНЦІЇ. СИМПОЗІУМИ, КОНГРЕСИ
CONFERENCE. SYMPOSIUM. CONGRESS

Стефан Стангачу. Повідомлення – І. Продукти бджільництва – кращі союзники імунної системи у боротьбі з хворобою COVID-19. Stefan Stangaciu. Presentation – I. The products of beekeeping are the best allies of the immune system in the fight against the disease COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

ПОЛОЖЕННЯ про редакцію і редакційну колегію журналу «Фітотерапія. Часопис». POSITION about the editorial board of the journal “Phytotherapy. Magazine”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Інформація для авторів. Information for author. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

 

Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 3
Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 4

 

Бажаєте придбати друковану версію Часопису ?

Звертайтесь за телефоном: +38 050 353 03 26

або пишіть на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Зробіть передплату на журнал

Передплата на журнал